Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja Teutsch, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Martę Wierzbicką-Teutsch, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4
Fundacja może ustanawiać, certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Celem Fundacji jest działalność kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, rozwoju i promocji sztuki

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizację wystaw, konkursów, wernisaży w kraju i za granicą,
b. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów
c. promowanie twórców w kraju i za granicą,
d. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej
f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
g. fundowanie stypendiów

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 9
Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację
1. Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona również poprzez wyodrębnione jednostki gospodarcze.
3. Fundacja może obejmować udziały lub akcje w spółkach.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 11
1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powołanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji do rąk własnych Prezesa Zarządu lub w przypadku jednoosobowego zarządu – do rąk własnych Fundatora Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka
d. odwołania przez Fundatora

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Fundacja może tworzyć oddziały zarówno na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak również za granicą. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.