Inwestowanie w sztukę!

Inwestowanie w sztukę!

Kolekcjonerstwo ma w polsce bogatą historię, kształtowało się, podobnie jak w innych krajach, według bardzo różnych kryteriów. Kolekcje władców polskich – Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, Zygmunta II Augusta,
Zygmunta III Wazy czy Stanisława A. Poniatowskiego – były porównywalne jakościowo ze zbiorami artystycznymi innych współczesnych władców.

Jak pokazuje historia, dzieła sztuki stanowią jeden z najlepszych nośników wartości materialnej, a inwestycje w dzieła sztuki należą do najpewniejszych, w szczególności w czasach krachów i niepokojów.

Inwestycja w sztukę czy przedmioty kolekcjonerskie to sposób na ucieczkę od niepewności dzisiejszego świata. Bez względu na fazę cyklu koniunkturalnego i decyzje instytucji finansowych okazuje się skuteczna.
Dzieła sztuki nie padają bowiem ofiarami bankructw państw i przedsiębiorstw (jak dzieje się z obligacjami i akcjami), a ich niepowtarzalność stanowi o przewadze nad złotem.

Historycznie na rynku dzieł sztuki można obserwować trend wzrostowy.
Warto zatem zastanowić się nad dziełami sztuki jako nad dobrami inwestycyjnymi. Idei samego inwestowania nie trzeba uzasadniać. Chęć pomnożenia kapitału lub jego zabezpieczenia jest najzupełniej naturalną motywacją. Zbyt często jednak wartość inwestycji i korzyści z niej płynące postrzegane są wyłącznie w kategoriach finansowych.

Tymczasem w przypadku tzw. inwestycji emocjonalnych, a więc w dzieła sztuki takie jak obraz czy rzezba z których można zbudować kolekcję,
inwestowany jest nie tylko kapitał, ale także czas i zaangażowanie. Korzyści z takich inwestycji często okazują się większe, a zawsze nieporównywalnie bardziej różnorodne niż w przypadku klasycznych lokat.

Emocjonalno‑filantropijne nastawienie jest jednocześnie potężnym nośnikiem prestiżu. Posiadanie przedmiotów kolekcjonerskich uznawane jest powszechnie za symbol sukcesu. Przejście od demonstrowania statusu materialnego do realizacji pasji słusznie postrzegane jest jako wejście na nowy, wyższy poziom. Nowy status przynosi powszechnie cenione niezależność i indywidualizm. Indywidualna inwestycja w sztukę może być korzystna pod kątem podatkowym. Polskie prawo podatkowe nie odróżnia zbycia dzieła sztuki od zbycia innych rzeczy ruchomych. W konsekwencji, jeżeli sprzedaż dzieła sztuki przez osobę fizyczną nastąpi po upływie sześciu miesięcy od daty jego nabycia i nie będzie dokonana w
ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, będzie ona zwolniona od podatku dochodowego. W takim przypadku mamy zatem do
czynienia z inwestycją nieopodatkowaną, co wydaje się uprzywilejowywać indywidualne inwestowanie w sztukę w porównaniu na przykład
z inwestowaniem w akcje lub lokatami bankowymi.

Inwestowanie można zacząć od zakupu dzieł wybitnych artystów, bo to one z każdym rokiem nabierają wartości.Tu jako przykład należy wymienić takie nazwiska jak: Rafał Olbiński, Tomasz Sętowski, Leon Tarasewicz, Andrzej Foggt, Włodzimierz Pawlak i wiele innych. Prace wyżej wymienionych artystów wykazują 30-40% wzrost cenowy na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Można tez pójść w druga stronę i zainwestować w młode, znane bardziej lub mniej, ale obiecujące nazwiska. Warto tutaj wymięnić takich artystów jak: Olga Bukowska, Łukasz Olek, Anna Tajak, Sylwia Brzyszczyk i wielu innych. Przy takim rozwiązaniu już dzisiaj można za bardzo niska cenę nabyć dzieło sztuki które w przyszłości będzie kosztować nieporównywalnie więcej.

Prace artystów znajdują się w galeriach, które mają dużo do zaoferowania. Naprzykład w Teutsch Gallery, współpracującej z najwybitniejszymi artystami współczesności są wystawiane obrazy m.in. L.Tarasewicza, T.Sętowskiego, R.Olbińskiego i wielu innych.

Warto także uczestniczyć w aukcjach organizowanych przez domy aukcyjne. Tu nie sposób nie wspomnieć o aukcji pod tytułem „Sopot Art Promotion” organizowanej przez Mazowiecki Dom Aukcyjny, która odbędzie się 19 sierpnia 2020r w Sopocie w Grang Hotelu. Serdecznie zapraszamy do licytowania.

Menu