I. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI

Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które:

zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz

wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.

Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym.

Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji Uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do decyzji Aukcjonera.

II. LICYTACJA TELEFONICZNA

Licytujący, którzy chcą brać udział w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powinni przesłać formularz rejestracji wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość e-mailem na adres biura, lub zostawić osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na 1 dzień przed dniem Aukcji. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.

Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z Licytującym przed rozpoczęciem Aukcji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez Licytującego numerem telefonu. Dom Aukcyjny zastrzega, że może rejestrować i archiwizować rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku), klient zostanie poinformowany o nagrywaniu rozmowy. Klient może nie wyrazić zgody na nagrywanie, w takim wypadku Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji telefonicznej.

Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.

TEL: +48 504 107 484
TEL: +48 501 825 656
III. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM

Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny w imieniu klienta mogą osoby, które:

zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz

wypełniły formularz zlecenia licytacji.

Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.

W formularzu zlecenia licytacji Uczestnik aukcji wskazuje Obiekty, które chce licytować oraz maksymalne oferowane kwoty.

Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub prze-słać e-mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.

Dom Aukcyjny będzie licytował do wskazanego limitu, oznaczonego w formularzu zlecenia. Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, aby zakupić Obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.

Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.

IV. LICYTACJA INTERNETOWA

Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej platformie.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania wyżej wskazanego terminu.

W trakcie przeprowadzania weryfikacji, Dom Aukcyjny może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport). Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji internetowej.

W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy przekazuje Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali, informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.

W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub pracownika Usługodawcy.

Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe potwierdzenie zawartych transakcji.

Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.

Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet.